Monitoring szkodników i ochrona przed nimi

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa produkujące żywność jak również zajmujące się obrotem żywności muszą ją chronić przed zanieczyszczeniami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi. Przedsiębiorstwa te mają obowiązek wdrażać w swoich zakładach systemy zarządzania jakością, zgodnie z zasadami zawartymi w Codex Alimentarius. Ochrona obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, przetwarzania oraz obrotu żywności, czyli od producenta do konsumenta. Działanie te winny być zapoczątkowane stworzeniem programu, a następnie systemu zwalczania szkodników. Należy je traktować jako ważny etap drogi do uzyskiwania certyfikatów standardów zarządzania jakością. Szkodnikiem jest każde zwierze, które przebywa na terenie zakładu produkcyjnego, logistycznego czy handlowego, bez naszej zgody - tak ogólnie można zdefiniować pojęcie szkodnika. Opanowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników uzyskamy poprzez stworzenie Systemu Kontroli Szkodników, odpowiednie zastosowanie akcji rutynowych i prewencyjnych, a także stałe monitorowanie ich obecności.

Wdrożenie systemu polega na:

 • przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w zakładzie - obejmuje ona teren około zakładowy, wszystkie pomieszczenia, urządzenia, surowce, produkty końcowe itp. Celem inspekcji jest określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności oraz wskazanie czynników sprzyjających ich aktywności. Pozwala ona oszacować rodzaj i ilość urządzeń oraz czynności niezbędne do właściwego zabezpieczenia zakładu,
 • zabezpieczeniu zakładu - wyeliminowaniu maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie oraz instalacji niezbędnych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
 • przeszkoleniu pracowników z zakresu prawidłowego zabezpieczania zakładu przed szkodnikami, zastosowanych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
 • oznaczeniu, ponumerowaniu i naniesieniu na plany zakładu wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
 • określeniu działań prewencyjnych i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz stworzenie środowiska na terenie zewnętrznym i w budynkach uniemożliwiającego bytowanie szkodników.

Po przygotowaniu procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, zawierającej: opis urządzeń, opis wszystkich wykonywanych działań, karty charakterystyk, pozwolenia i atesty stosowanych preparatów oraz wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, obsługa systemu polega na przeprowadzaniu, co 1 - 4 tygodnie:

 • inspekcji wykonywanych przez inspektora firmy DDD, w których zwracana jest uwaga na utrzymywanie higieny, braki budowlane, właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków, określenie rodzaju, gatunku oraz miejsca występowania szkodnika,
 • kontroli urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
 • sprawdzenia stacji deratyzacyjnych - wymiana trutki na nową, usunięcie odchodów wewnątrz stacji,
 • sprawdzenia pułapek żywołownych - zabranie martwych gryzoni do utylizacji, czyszczenie,
 • sprawdzenia i wymianie na nowe pułapek feromonowych,
 • sprawdzenia i wymianie na nowe detektorów owadów na karaczany,
 • sprawdzenia lamp owadobójczych oraz wymianie lepów,
 • stosownej dokumentacji - wszystkie zebrane informacje tj.: aktualny poziom aktywności, gatunek oraz miejsce występowania szkodnika; podejmowane działania interwencyjne, nazwa, ilość i miejsce zastosowania preparatu; zalecenia wykonania dodatkowych czynności - odnotowywane są w dokumentacji (raporty z wszelkich wykonywanych działań, listy kontrolne, tabele, plany zakładu itp.),
 • zabiegów interwencyjnych: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.

Nasza Firma opracowuje Programy Profilaktyki i Zwalczania Szkodników i wdraża je według odpowiednich zasad, a następnie prowadzi okresowy monitoring występowania szkodników, zgodnie z wymogami wymienionych systemów zarządzania jakością. Prowadzenie monitoringu, dokumentacji i określanie działań korygujących według opracowanych procedur wymaga dużego doświadczenia zawodowego oraz stałego dostępu do najnowszych informacji z zakresu prawa żywnościowego Unii Europejskiej, biologii szkodników, nowości w zakresie preparatów chemicznych i biotechnologicznych oraz nowych technologii w profilaktyce i zwalczaniu szkodników. Program Zwalczania Szkodników jest ważnym elementem w systemach zarządzania jakością HACCP, GMP i GHP, które gwarantują konsumentom wolną od zanieczyszczeń, a więc bezpieczną żywność. Oferujemy utrzymanie obiektu w stanie wolnym od szkodników, zgodnie z normami i zasadami postępowania określonymi w Codex Alimentarius oraz systemach zarządzania jakością ISO, HACCP, GMP, GHP.

Monitoring i zwalczanie szkodników prowadzimy w:

 • zakładach produkcyjnych branży spożywczej i przemysłowej,
 • zakładach przetwórstwa rolno - spożywczego,
 • fermach drobiu, trzody chlewnej i innych zwierząt hodowlanych,
 • magazynach zbożowych i młynach,
 • szkołach i przedszkolach,
 • placówkach służby zdrowia,
 • zakładach gastronomicznych i żywienia zbiorowego,
 • sklepach i hurtowniach,
 • ośrodkach sportowych i wczasowych,
 • hotelach i pensjonatach,
 • piekarniach i cukierniach.

Zapraszamy do współpracy!